DELOVNA PODROČJA

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe.

 

Direktorat za visoko šolstvo opravlja naloge, s katerimi zagotavlja načrtovanje, usmerjanje in financiranje dejavnosti visokega šolstva, študentskih domov in visokošolskih knjižnic. Oblikuje izhodišča in cilje politike visokega šolstva, analizira uresničevanje konkretnih ciljev, pripravlja Nacionalni program visokega šolstva, ga spremlja in vrednoti njegove učinke, pripravlja predloge zakonskih in drugih aktov, daje soglasje k razpisu za vpis in razmestitev študijskih programov, določa, izvaja in analizira integralno financiranje visokošolskih zavodov, analizira socialno-ekonomska vprašanja študentov, opravlja strokovne naloge glede vključevanja v visokošolski prostor EU. Prav tako sodeluje pri oblikovanju informacijskega sistema visokega šolstva, analizira in spremlja izvajanje financiranja, na drugi stopnji obravnava in rešuje tudi pritožbe za Ad futuro in študentske domove.

 

Direktorat za znanost in tehnologijo oblikuje strokovne podlage za sprejemanje političnih dokumentov na področju raziskovalne politike in politike tehnološkega razvoja ter inovativnosti. Pripravlja zakonske in podzakonske predpise na teh področjih. Vzpostavlja in izgrajuje sistem za celovito analiziranje in spremljanje stanja ter razvoja raziskovalne in inovacijske dejavnosti, razvija nove instrumente za izvajanje strateških ciljev na področju raziskovanja in inovacij ter načrtuje potrebni obseg finančnih sredstev za financiranje teh dejavnosti. Na področju tehnološkega razvoja zasleduje štiri temeljne usmeritve: horizontalne spodbude za raziskovalno razvojne projekte malih in srednje velikih podjetij, tehnološki programi na ožjih tehnoloških področjih, raziskovalno razvojna infrastruktura in razvoj kadrov ter vljučevanje gospodarstva v mednarodni razvojno raziskovalni prostor.

 

Direktorat za informacijsko družbo skrbi za pospešen, usklajen in učinkovit razvoj informacijske družbe, ki temelji na znanju in vseživljenjskem izobraževanju, v praksi pa se odraža v prenosu znanja, informacijsko komunikacijskih tehnologij in vsebin v izobraževalne in raziskovalne ustanove, organe javne uprave in lokalne samouprave, gospodarstvo ter civilne družbe. Direktorat pri svojem delu sodeluje z različnimi organizacijami tudi na področju zakonodaje, varnosti in zasebnosti v elektronskem svetu, izobraževanju, spremljanju indikatorjev razvoja informacijske družbe, spodbujanju razvoja in lokalizacije programske opreme temelječe na odprti kodi, izvedbi znanstvenih in strokovnih srečanj, izvedbi projektov za zmanjševanje digitalnega razkoraka in drugih.

 

Direktorat za investicije oblikuje investicijsko politiko na področju visokega šolstva in znanosti. Poleg neposrednih vlaganj v znanstveno in visokošolsko infrastrukturo se ukvarja z zagotavljanjem trajnih prostorskih rešitev in s tem kakovostnih delovnih pogojev za delovanje univerz, javnih raziskovalnih zavodov, inštitutov in študentskih domov. Zagotavlja tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in skrbi za gospodarno upravljanje ter transparentno in racionalno porabo investicijskih sredstev.

 

Služba za mednarodne odnose in evropske zadeve zagotavlja ustrezno uveljavljanje interesov Republike Slovenije na področjih pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v mednarodni skupnosti.  Na podlagi zunanjepolitičnih usmeritev Republike Slovenije skrbi za usklajeno delovanje predstavnikov ministrstva v organih in institucijah EU, OECD in drugih mednarodnih povezavah. V ta namen zagotavlja pregled nad mednarodnim sodelovanjem in evropskimi zadevami MVZT ter predlaga, pripravlja in vodi posamezne aktivnosti.

 

Organa v sestavi ministrstva:  Urad RS za meroslovje (MIRS) in Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto.
 

Urad RS za meroslovje vzpostavlja in vodi nacionalni meroslovni sistem Slovenije vključno s sistemom na področju izdelkov iz plemenitih kovin in postopke v okviru priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost. Te sisteme predstavlja v ustreznih mednarodnih organizacijah in jih razvija na mednarodno primerljiv in prepoznaven način.

 

Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je neodvisno delujoč organ v sestavi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in opravlja neposredni nadzor nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih predpisov s področja elektronskih komunikacij in pošte, pri tem pa se njegove pristojnosti na področju elektronskih komunikacij in pošte dopolnjujejo s pristojnostmi, ki jih imajo glede nadzora na obeh področjih pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK). Inšpektorat opravlja tudi  naloge inšpekcijskega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.