ENIC-NARIC CENTER SLOVENIJA

 

 

 

 

ENIC-NARIC center SLOVENIJA

 

VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA

 

Kotnikova 38

1000 Ljubljana

tel.: (01) 478 47 45 

faks: (01) 478 47 19

E-naslov: 

enicnaric-slovenia.mvzt(at)gov.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualna obvestila

31. 1. 2012

IZVEDENI SEMINARJI O PREDSTAVITVI NOVEGA ZAKONA O VREDNOTENJU IN PRIZNAVANJU IZOBRAŽEVANJA

Oktobra 2011 je Državni zbor sprejel Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki se je pričel uporabljati 17. 12. 2011. Z namenom dobrega razumevanja in prenosa predpisa v prakso, se je ENIC-NARIC center Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) odločil, da pripravi seminarje za vse tiste, ki zakon neposredno uporabljajo pri svojem delu, kot za tiste, ki pri svojem delu upoštevajo mnenja o izobraževanju, ki jih ENIC-NARIC center izdaja. Najprej je ministrstvo dne 10. 1. 2012 z novostmi zakonodaje seznanilo pooblaščene osebe za vodenje postopkov pri Ljudskih univerzah in drugih zasebnih izobraževalnih organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, in izvajajo postopke priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji. Sledil je seminar za pooblaščene osebe višjih strokovnih šol, ki je bil izveden 12. 1. 2012. Na Univerzi v Ljubljani je bil 19. januarja izveden seminar za pooblaščene osebe za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih. V okviru delovnih srečanj svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol v organizaciji Ministrstva za šolstvo in šport v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje so bile od 24. do 27. januarja izvedene predstavitve za svetovalne delavce ter pooblaščene osebe za vodenje postopkov priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja za osnovne in srednje šole. Na seminarjih so bile predstavljenje tako novosti predpisov, kot druge koristne informacije (npr. o izobraževalnih sistemih drugih držav, pomembnih spletnih straneh, idr.), ki jih lahko pri svojem delu koristno uporabijo.

Na ministrstvu je bila 17. januarja izvedena predstavitev tudi za člane ugovorne komisije v postopkih vrednotenja izobraževanja.

V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo je bil 18. januarja na Upravni akademiji izveden seminar za zaposlene v kadrovskih službah ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb. Odziv je bil nad pričakovanji, zato je bil seminar izveden dvakrat. Organizator je tovrstne predstavitve novih zakonov pozdravil in izrekel zahvalo Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dobro sodelovanje in odzivnost.

V kratkem bo ministrstvo oz. ENIC-NARIC center izvedel še seminarje za pooblaščene osebe članic Univerze Maribor, Univerze na Primorskem ter za samostojne visokošolske zavode.

Pisne odgovore na vprašanja, ki so se na seminarjih pojavila kot najpogostejša, bo ENIC-NARIC center objavil na spletnih straneh MVZT, ENIC-NARIC centra v rubriki Pogosta vprašanja z namenom, da bodo lahko v pomoč tudi tistim, ki se seminarjev niso udeležili.

  

9. 1. 2012

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ENIC-NARIC center obvešča, da v mesecu januarju in februarju pripravlja seminarje na katerih bo predstavilo nov Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in izvedlo delavnice na temo priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Več…

 

20. 12. 2011

Obvestilo glede ugotavljanja enakovrednosti

 

17. 12. 2011

Dne 2. 11. 2011 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja - ZVPI (Ur. l. RS št. 87/2011 in 97/2011). Zakon je začel veljati dne 17. 11. 2011, uporabljati pa se je začel dne 17. 12. 2011. Z dnem 17.12.2011 se je v skladu z novim zakonom in s spremembo Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MVZT Sektor za priznavanje izobraževanja preimenoval v ENIC-NARIC center, ki še vedno deluje v okviru Direktorata za visoko šolstvo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. ENIC-NARIC center je organ vrednotenja izobraževanja in opravlja ostale naloge informacijskega nacionalnega centra.

 

16. 12. 2011

Dne 16. 11. 2011 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 103/11).

 

14. 12. 2011

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ENIC-NARIC center obvešča, da prenavlja svoje spletne strani v skladu z novim Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Opravičujemo se za morebitne težave. Za vse informacije smo vam na voljo tudi po telefonu…

 

8. 11. 2011

Dne 8.11.2011 je MVZT na Srečanju ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva v Portorožu predstavilo novosti Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki so v povezavi z vključevanjem šoloobveznih otrok s tujimi listinami v slovenske osnovne šole. Več...

 

2. 11. 2011

Dne 2. 11. 2011 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja - ZVPI (Ur. l. RS št. 87/2011 in 97/2011). Zakon je začel veljati dne 17. 11. 2011, uporabljati pa se začne dne 17. 12. 2011. Več...

 

Zaradi olajšanja postopkov vrednotenja izobraževanja in pravičnejše obravnave tujega izobraževanja je osnovni namen tega zakona sprememba dosedanje ureditve sistema priznavanja in vrednotenja izobraževanja. Po zakonu se izda mnenje o tujem izobraževanju, medtem ko ni več upravnega postopka, v katerem se tuje izobraževanje uvršča ali enači s slovenskim. Zakon namreč teži k pravičnejši obravnavi tujega izobraževanja v skladu s Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij. Olajšal bo tudi postopek za vlagatelje, saj odpravlja administrativne in postopkovne ovire. MVZT z novim zakonom prehaja od koncepta priznavanja tujega izobraževanja in ugotavljanja enakovrednosti h konceptu sprejemanja izobraževanja z izdajo mnenja o tujem izobraževanju in primerljivosti s slovenskim izobraževanjem. Gre torej za sprejemanje že pridobljenih pravic z zaključenim izobraževanjem v tujini.

 

Zakon sledi sodobnim trendom poštenega priznavanja (fair recognition) in se osredotoča na morebitne bistvene razlike med izvorno izobrazbo in primerljivo izobrazbo v državi, v kateri prosilec želi uveljavljati svojo izobrazbo.

 

 

18. 10. - 20. 10. 2011

12. Študentska arena je potekala od 18.10. do 20.10.2011 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Šlo je za največjo izobraževalno - sejemsko prireditev za mlade v Sloveniji, ki v začetku študijskega leta na enem mestu ponudi številne aktivnosti v okviru naslednjih tematskih sklopov:

IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDIJ DOMA IN V TUJINI, ZAPOSLITEV, MEDNARODNO SODELOVANJE, AKTUALNO DRUŽBENO-POLITIČNO DOGAJANJE, KULTURA, PROSTI ČAS.

Na prireditvi je sodelovalo tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za priznavanje, ENIC-NARIC center Slovenija.

 

10. 10. - 13. 10. 2011

Študijski obisk delegacije iz Republike Črne Gore;

Štiridnevni študijski obisk črnogorske delegacije na MVZT, v Sektorju za priznavanje izobraževanja, se je dne 13.10.2011, zaključil. Obisk je bil organiziran na pobudo Evropske komisije, organizacije Taiex, ki zagotavlja podporo državam, ki se vključujejo v EU, pri pripravi in uveljavljanju EU zakonodaje. Predlagan je bil študijski obisk v Sloveniji. Izpolnili smo postavljene ciljie študijskega obiska v celoti in glede na odzive še več od tega. Evropski komisiji -Taiexu bo poslano podrobno poročilo z zaključki in predlogi za nadaljnje sodelovanje.

Iskrena hvala gostom iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter vsem sodelavcem ministrstva, ki ste sodelovali kot udeleženci s predstavitvami in vključevanjem v razprave. Hvala Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem za prisrčen sprejem naših gostov ter predstavitev organizacije in poslanstva univerz. Posebej gre zahvala organizatorjem, sodelavcem iz Sektorja za priznavanje izobraževanja in Splošne službe, ki so poskrbeli za brezhibno organizacijo dogodka ter drobne pozornosti v samem programu, da smo se lahko izkazali kot dobri gostitelji.

 

29. 9. - 30. 9. 2011

Predstavnika ENIC-NARIC Slovenije sta se udeležila "Prve regionalne konference ENIC centrov" v Mostarju, Bosna in Hercegovina. Več...

 

1. 9. 2011

Informacija v zvezi s pretvorbo ocen 

 

9. 8. 2011 - 15. 8. 2011

V mestu Shenzhen v Ljudski republiki Kitajski je potekal dogodek EU - kitajski forum mladih 2011, katerega se je udeležila predstavnica MVZT, Sektorja za priznavanje izobraževanja Sabina Zajc. Več...

 

4. 8. 2011

ENIC-NARIC Slovenia je pripravil poročilo za UNESCO glede priznavanja izobraževanja v visokem šolstvu. Več...

 

3. 8. 2011

Predlog Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja je v državnozborskem postopku...več 

 

25. 7. 2011

Predlog zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja je v obravnavi na Vladi Republike Slovenije. Objavljamo osnutek podzakonskega akta Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki je v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju. Več (pdf)...

 

19. 6. 2011 - 21. 6. 2011

V Varšavi na Poljskem je potekalo 18. srečanje ENIC-NARIC mrež, katerega so se udeležili tudi predstavniki ENIC-NARIC Slovenije.

 

9. 5. 2011

Na Dan Evrope dne 9. 5. 2011 se je mreža ENIC-NARIC Slovenija predstavila na sprehajališču Breg v Ljubljani. Več...

 

 

22. 3. 2011

Posvet na temo priznavanja izobraževanja

Univerza v Ljubljani je dne 25. marca organizirala posvet na temo Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, v okviru katerega je MVZT predstavil osnutek novega Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. Gradivo...

 

9. 2. 2011

Transnacionalno izobraževanje - Sodba Upravnega sodišča RS

 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) je prejelo pravnomočno sodbo Upravnega sodišča, v kateri je bilo odločeno v sproženem sporu v postopku priznavanja izobraževanja, na pobudo imetnice listine za pridobitev Bachelor of Arts (Hons), ki jo je podelila institucija Nottingham Trent University, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, na podlagi izvedenega izobraževalnega programa v sodelovanju z zasebnim zavodom Zavod Izobraževalno Razvojni Center v Ljubljani (v nadaljevanju: Zavod IRC).

 

Ministrstvo je z odločbo zavrnilo priznavanje zgoraj navedenega izobraževanja, ker ni bilo pridobljeno skladno s pogodbo o izobraževanju in nacionalno zakonodajo o visokem šolstvu. Upravno sodišče je tožbo stranke zavrnilo in potrdilo odločitev ministrstva. Gre za obliko transnacionalnega izobraževanja, o katerem je ministrstvo večkrat pisalo in opozarjalo bodoče študente na previdnost pri izbiti tovrstnega študija. Zavod IRC ne izpolnjuje pogojev za izvajanje javnoveljavnega visokošolskega izobraževanja. Šlo je za franšizno izvajanje visokošolskega programa na podlagi gospodarske pogodbe. Zavod IRC si ni pridobil vseh potrebnih dovoljenj za zakonito izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, kot je to določala osnovna pogodba in nacionalna ureditev na področju visokega šolstva. Zavod IRC ni vpisan v razvid visokošolskih zavodov Republike Slovenije, niti ni priznan v državi izvora izobraževanja. V sodbi je sodišče tudi jasno opredelilo, da se za postopek priznavanja izobraževanja ne uporabljajo direktive EU, ki se nanašajo na regulirane poklice.

 

1. 2. 2011;

MVZT pripravlja spremembe na področju priznavanja in vrednotenja tujega izobraževanja.

Bolonjski proces prenove študijskih programov in predvsem internacionalizacija področja izobraževanja ter usposabljanja zahtevajo posodobitev in poenostavitev postopkov priznavanja ter vzpostavitev javno dostopnih informacij o šolskih sistemih in značaju diplom. Pri opredeljevanju rešitev se bo poleg prakse drugih držav izhajalo iz dosedanjih izkušenj, pridobljenih ob izvajanju zakona, predvsem iz vidika olajšanja postopkov priznavanja zaradi namena zaposlovanja. Imenovana je medresorska delovna skupina za usklajevanje sprememb zakona. Objavljamo izhodišča, cilje, predloge za spremembo oziroma predvideno zakonsko ureditev. več...

 

24. 11. 2010;

Od dne 20. 11. 2010 dalje; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah - Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 50 EUR (za vlogo 25 EUR in za odločbo 25 EUR po tarifni številki 7)

Plačevanje upravne takse

Upravna taksa v vrednosti 50 EUR se lahko plača na naslednje načine:
- gotovinsko plačilo
- bančne kartice (Karanta, MasterCard, Visa, BA, Maestro)
- univerzalni plačilni nalog - UPN, kjer je potrebno navesti:
         - namen plačila: MVZT-upravna taksa za priznavanje
         - naziv in naslov prejemnika: MVZT-Državne upravne takse, Kotnikova 38, Ljubljana
         - številka računa-IBAN: SI56 0110 0100 0315 637
         - referenca: 11 32115-7111002
 -SWIFT koda-za plačilo iz tujine:  LJBASI2X Nova Ljubljanska banka d.d.

 

18. 10. 2010

Ob prehodu v novo študijsko leto opozarjamo študente na previdnost pri izbiri študija na slovenskih institucijah v sodelovanju z tujimi institucijami - Transnacionalno izobraževanje. Več...

 

19. 8. 2010

Mnenje o izvajanju študijskih programov v povezavi z 11. členom Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (v nadaljevanju besedila: ZPVI) – ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom
Glede na to, da se zaključuje prehodno obdobje in se izteka izvajanje študijskih programov, sprejetih pred 11. junijem 2004, ministrstvo podaja mnenje, ki bo v bodoče upoštevano v postopkih priznavanja izobraževanja za namen zaposlovanja v povezavi z ugotavljanjem enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom. Več...

 

30. 4. 2010

Transnacionalno izobraževanje (TNI)

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 86/2009 – ZViS-G) je posebej uzakonjeno tudi transnacionalno izobraževanje in so urejene pojavne oblike tovrstnega izobraževanja, ki ga tuje visokošolske organizacije izvajajo v Sloveniji in slovenske visokošolske organizacije v tujini. Spremenila se je tudi pristojnost za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. S prvim marcem 2010 je pričela delovati Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.


Visokošolsko transnacionalno izobraževanje so vse oblike in načini visokošolskega izobraževanja, pri katerem se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa. Visokošolsko transnacionalno izobraževanje se v Republiki Sloveniji lahko izvaja ali organizira na podlagi pogodbe med visokošolskim zavodom, ki je akreditiran v Republiki Sloveniji, in tujim visokošolskim zavodom, ki izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen. Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, lahko izvajajo visokošolsko transnacionalno izobraževanje v tujini na podlagi pogodbe z ustreznim visokošolskim zavodom v tujini in podeljujejo slovensko javno listino. Podrobnejše pogoje, načine in oblike visokošolskega transnacionalnega izobraževanja ter obvezne sestavine pogodbe za izvajanje tovrstnega izobraževanja določi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ob upoštevanju “Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education (EC/UNESCO, Riga, 06. 06. 2001, revised version 2007)”. K pogodbi je pred začetkom izvajanja izobraževanja treba pridobiti soglasje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.


Bodočim študentom zato svetujemo, da so pozorni pri izbiri tovrstnih oblik študija ter preverijo ustreznost pogodb med izobraževalnimi institucijami, ki izvajajo tovrstno izobraževanje. 1. maja 2010 bo te naloge prevzela Nacionalna agencija RS za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (NAKVIS).

Seznam visokošolskih zavodov, vpisanih v razvid visokošolskih zavodov, se nahaja na naši spletni strani in se redno ažurira. 

 

21. 1. 2009

Transnacionalno izobraževanje (TNI)

TNI je izobraževanje, pri katerem se študijski program izvaja izven države sedeža matične/krovne visokošolske institucije, kot na primer: izobraževanje na daljavo/e-učenje, dvojna/skupna diploma večih visokošolskih institucij, izobraževanje na franšizi, dislocirani enoti v tujini, na mednarodni instituciji brez nacionalnega šolskega sistema ipd. Zaključno listino pa praviloma izda matična/krovna institucija v državi izvora, zato tudi govorimo o tuji listini o izobraževanju.

 
V postopkih priznavanja TNI se ob nacionalni zakonodaji upošteva mednarodna priporočila in praksa v zvezi z obravnavanjem TNI.

 

http://www.enic-naric.net/documents/REVISED_CODE_OF_GOOD_PRACTICE_TNE.pdf

http://www.aic.lv/ace/WP/Transnational/Tr_code.htm#Explanatory

http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/Criteria%20and%20procedures_EN.asp

 

Pri tovrstnem izobraževanju obstaja osnovno vprašanje: ali je študij izven države enako kvaliteten kot na matični/krovni  instituciji, ima isti program in z enako ali primerljivo izvedbo le-tega, enake pogoje pri študiju (laboratoriji, tutorji, vaje, knjižnica, kontaktne ure s profesorjem, ipd), iste profesorje, jezik poučevanja.