DRZNA SLOVENIJA - DRUŽBA ZNANJA

DRZNA SLOVENIJA - DRUŽBA ZNANJA

 

 

Na začetku 21. stoletja se srečujemo z izzivi, ki napovedujejo temeljito prestrukturiranje sveta, kot ga poznamo danes. Tako v slovenskem kot mednarodnem visokošolskem prostoru je število študentov hitro naraščalo, povečala se je mobilnost študentov in profesorskega osebja, nastopile so nove okoliščine kot so globalizacija, izreden tehnološki napredek, nadnacionalno odločanje, zahteve po boljši kakovosti visokega šolstva, rastoči stroški za izobraževanje in še vrsta drugih političnih, socialnih, ekoloških in nenazadnje tudi gospodarskih sprememb. Ti izzivi kličejo po kritičnem razmisleku o prenovi načina življenja, delovanja, ustvarjanja, proizvodnje in povezovanja. Procesi, ki smo jim priča, še bolj poudarjajo potrebo po znanju, ki je dobrina, ki izpolnjuje posameznika in mu daje ustrezno mesto v sodobni družbi, omogoča družbeno vključenost, trajnosten način življenja in trajnostno gospodarstvo, kar vse skupaj vodi do visoke kakovosti življenja in pravičnejše družbe. Z novimi relevantnimi strateškimi dokumenti ter drugimi ukrepi želimo oblikovati družbo znanja (DRZNA Slovenija - DRužba ZNAnja), ki bo nudila uspešno odzivanje Slovenije v novih okoliščinah. Prihodnje desetletje bo ključno, saj bodo spremembe v tem obdobju ter uspešnost našega odzivanja na nove zahteve odločile o prihodnosti slovenske družbe kot take.

 

Poslanke in poslanci so 24. maja 2011 sprejeli resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 ter Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije 2011-2020. Večina poslank in poslancev ju je označila kot dokumenta, ki ju Slovenija potrebuje. Več ...

 

 

 

 

 

 

NACIONALNA RAZISKOVALNA IN INOVACIJSKA STRATEGIJA SLOVENIJE 2011 - 2020 (RISS):

    

 

24. maj 2011 - Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije 2011-2020 (pdf)

 

 

10. marec 2011 - Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog Resolucije o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (pdf)

 

 

MVZT je 4. oktobra 2010 začelo javno razpravo o osnutku RISS, ki je potekala do 22. novembra 2010. Vsa gradiva, osnutki in komentarji so objavljeni na spodnji povezavi.

 

 


NACIONALNI PROGRAM VISOKEGA ŠOLSTVA 2011 - 2020 (NPVŠ):

 

24. maj 2011 - Državni zbor Republike Slovenije je sprejel resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (pdf)

 

 

10. marec 2011 - Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (pdf)

 

MVZT je 8. septembra 2010 začelo javno razpravo o osnutku NPVŠ, ki  je potekala do 20. oktobra 2010. Vsa gradiva, osnutki in komentarji so objavljeni na spodnji povezavi.

 

 

 

 

 

 

Publikacija Drzna Slovenija

 

http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si/

 

 

 

 

 

OSTALE INFORMACIJE IN DOGODKI V ZVEZI S PRIPRAVO OBEH NACIONALNIH PROGRAMOV:

 

- Javna predstavitev mnenj o predlogih NPVŠ 2011-2020 in RISS 2011-2020 v Državnem zboru

 

V sredo, 13. aprila 2011, je bila v Državnem zboru javna predstavitev mnenj o predlogu Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 in predlogu Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020. Namenjena je bila strokovni in širši javnosti.

 

 

- Posvet s ključnimi visokošolskimi in raziskovalnimi partnerji o strateških spremembah v politiki MVZT, 30. marca 2010: prezentacije (pdf)

    

- Kazalniki uresničevanja nacionalnih programov (2006 - 2010)