EVŠ

Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji - eVŠ

 Za predstavitev eVŠ kliknite tukaj.

 

  

 

Obvestila

 

 

(6. 2. 2012) Navodila za visokošolske zavode za pripravo podatkov o mednarodni izmenjavi v času študija študentov, ki študirajo v Republiki Sloveniji. Podatke se v tej obliki pripravlja za študijski leti 2009/2010 in 2010/2011.

(3. 2. 2012) Navodila za visokošolske zavode za pripravo podatkov za eVŠ o tujih študentih, ki so v Republiki Sloveniji na mednarodni izmenjavi v okviru študija. Podatke se bo na ta način sporočalo za obdobje od študijskega leta 2009/2010 in 2010/2011 v celoti ter za študijsko leto 2011/2012 do prehoda na eVš (začetno stanje)

(25. 1. 2012) Informacija o poteku projekta: Objava razpisa za vpis in potek prijave za vpis (pdf)

 

(16. 1. 2012) Informacija o poteku projekta: Priprava podatkov o študentih in diplomantih na visokošolskih zavodih za eVŠ (pdf)

 

(21. 12. 2011) Sporočilo za javnost o poteku projekta eVŠ. Več...

 

(21. 12. 2012) V obdobju 12. - 23. 12. 2011 potekajo predstavitve in usposabljanja za eVŠ namenjena strokovnim sodelavcem na visokošolskih zavodih.  Objavljamo prezentacijo s predstavitve (pdf).

 

(16. 11. 2011) Obvestilo visokošolskim zavodom: Na ministrstvu smo pripravili prvi sklop šifrantov, ki so povezani z zajemom podatkov o študentih in diplomantih v eVŠ. To so tudi šifranti visokošolskih zavodov, študijskih programov, delov študijskega programa in krajev izvajanja.

 

(26. 10. 2011) Obvestilo o novostih prijavnega postopka v visoko šolstvo za srednje šole (pdf).

 

(21. 10. 2011) Obvestilo visokošolskim zavodom glede pridobitve kvalificiranih digitalnih potrdil za uporabo in povezovanje z eVŠ. (pdf)

 

(11. 10. 2011) Obvestilo visokošolskim zavodom. V okviru eVŠ aktivnosti do 19. 10. 2011 poteka usklajevanje šifrantov eVŠ. V nadaljevanju objavljamo šifrante, ki jih preglejte za vaš visokošolski zavod in nam pošljite odgovor (pripombe, popravke oz. potrditev pravilnosti podatkov) na e-naslov: eVS.mvzt(a)gov.si.

 

(6. 10. 2011) V Uradnem listu št. 78/11 z dne 5. 10. 2011 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, ki na novo ureja deseto poglavje o evidencah in varstvu osebnih podatkov ter daje pravno podlago za vzpostavitev informacijskega sistema eVŠ.

 

(4. 7. 2011) Informacija o poteku projekta razvoja eVŠ (pdf). 

 

 

Kaj je eVŠ?

Informacijski sistem eVŠ je predviden kot vir za podatkov:

 • vezanih na status študenta in uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz tega statusa (povezava eSociala, ZZZS, pisarne študentskih domov, druge institucije, ki bodo imele ustrezno pravno podlago),
 • o javnoveljavni izobrazbi v Republiki Sloveniji (elektronski razvid) in
 • za potrebe nacionalne statistike s področja visokega šolstva, ki jo vodi SURS.

eVŠ bodo sestavljale evidence:

 • akreditiranih visokošolskih zavodov,
 • javnoveljavnih študijskih programov v Sloveniji (tudi transnacionalno izobraževanje),
 • študentov in diplomantov ter
 • izvajalcev visokošolske dejavnosti.

Glavne funkcionalnosti eVŠ bodo:

 • spletni portal eVŠ, kjer bodo dostopne informacije o visokošolski ponudbi v Sloveniji,
 • podpora pripravi razpisa za vpis in objava razpisa za vse visokošolske stopnje na enem mestu (spletnem portalu eVŠ),
 • centralna prijava za vpis na vseh tri stopnje na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji,
 • prijava za sprejem za bivanje oz. podaljšanje bivanja v študentske domove,
 • priprava analiz in izračunov za financiranje študijske dejavnosti,
 • obdelave in analize podatkov s področja visokega šolstva.

Glavna vira podatkov eVŠ bosta Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in visokošolski zavodi (VŠZ). Skrbnik eVŠ bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Visokošolski zavodi bodo imeli omogočen vpogled v svoje podatke, NAKVIS bo imel dostop do podatkov, potrebnih za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. 

 

Informacijski sistem bo nameščen na infrastrukturi Ministrstva za javno upravo in dostopen samo pooblaščenim uporabnikom. Osebni podatki bodo varovani v skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

 

 

Shema eVŠ

Mejniki projekta eVŠ

Pomembnejši mejniki v uvajanju eVŠ:

 

 

Pričakovane koristi eVŠ

Informacijski sistem eVŠ je v predlogu Nacionalnega programa visokega šolstva 2011–2020 predviden kot eden od ukrepov za dosego ciljev na področju financiranja, povezan pa je tudi z uresničevanjem ciljev na področju kakovosti visokega šolstva, odgovornosti visokošolskih deležnikov ter socialne razsežnosti.


Ključne novosti eVŠ za javnost

 

Z vidika preglednosti visokega šolstva in povečanja obveščenosti javnosti bosta ključni pridobitvi spletni portal eVŠ ter centralna prijava za vpis za vse stopnje visokošolskega izobraževanja za vse tako javne kot tudi zasebne visokošolske zavode.

 

Spletni portal eVŠ bo uporabnikom na preprost način omogočal dostop do široke palete vsebin in storitev. Vseboval in omogočal bo:

 

Ključne pridobitve za državo

 

Ob vzpostavitvi centralne evidence udeležencev izobraževanja v šolstvu v skladu z ukrepom 34 Programa Vlade Republike Slovenije za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 je predvidena tudi izmenjava podatkov z evidencami udeležencev v izobraževanju v srednješolskem izobraževanju predvsem v zvezi s podatki o dokončanju srednješolske izobrazbe, povezanimi s prijavno-izbirnim postopkom za vpis in kontrolami prijav za vpis v višje strokovno šolstvo posameznikov, ki so že izkoristili pravico do visokošolskega študija, ki ga financira država.

 

 

 

Širši okvir projekta eVŠ

V zadnjih dveh desetletjih je visoko šolstvo dobilo osrednjo vlogo pri ustvarjanju razmer za trajnostni razvoj na znanju temelječe družbe. Od visokošolskih zavodov (univerze in samostojni visokošolski zavodi) se pričakuje, da bodo v okviru svoje avtonomije in treh temeljnih dejavnosti, raziskovanja, izobraževanja in družbene angažiranosti, prispevali k znanstvenemu, gospodarskemu, socialnemu, kulturnemu in demokratičnemu razvoju družbe.

 

Akademska svoboda, avtonomija in odgovornost visokošolskih zavodov je temelj evropskega visokošolskega prostora. Kot del krepitve avtonomije visokošolskih zavodov jim je večina držav EU povečevala tudi njihovo finančno avtonomijo pri samostojnem upravljanju sredstev – v Sloveniji z uvedbo integralnega oziroma kosovnega financiranja (lump sum) študijske dejavnosti od leta 2004.

 

Na področju visokega šolstva je glavni izziv države (vlade), kako najti ravnotežje med avtonomijo visokošolskih zavodov in potrebno regulacijo visokošolskega prostora. Pri tem mora država vzpostaviti mehanizme za zagotavljanje:

 

Ministri, pristojni za visoko šolstvo, so v Leuvenskem komunikeju (2009) umestili med prednostna področja bolonjskega procesa na novo:

 

Poleg zagotavljanja kakovosti visokega šolstva je za snovalce politik pri merjenju uspešnosti visokega šolstva pomembna tudi učinkovitost njegovega delovanja. Razvoj visokega šolstva temelji na javnih sredstvih, ki so omejena. Za visoko šolstvo lahko rečemo, da deluje kot kvazi-trg, ki ga v današnjem času zaznamuje predvsem preplet treh dejavnikov - skupna akcija, preglednost in zaupanje. V slovenskem visokem šolstvu danes vsi ti dejavniki niso prisotni. Pogoj za zaupanje v visoko šolstvo je njegova preglednost, h kateri prispeva tudi dostopnost do informacij o ponudbi in izvedbi visokošolskega izobraževanja in uspešnosti delovanja visokošolskih zavodov.

 

Cilji države so ob spoštovanju avtonomije visokošolskih zavodov zagotoviti njihovo pregledno in odgovorno delovanje ter doseganje optimalnih rezultatov na področju kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti visokega šolstva. Potreben pogoj za uresničitev teh ciljev je zbiranje in zagotavljanje več in boljših podatkov za sprotno spremljanje delovanja visokega šolstva, razvoj politik in obveščanje javnosti. Slovenija kot enega od ključnih orodij za dosego teh ciljev vzpostavlja evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ.

 

 

 

Knjižnica

 

Infromacijski sistemi o visokem šolstvu:

 

 

 

Za več informacij lahko pišete na e-naslov: eVS.mvzt(at)gov.si.